Terminologie

 • Mijloc de măsurare
  reprezintă toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializează şi conservă unităţi de măsură şi furnizează informaţii de măsurare
 • echipamente de măsurare
  ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informaţii de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice
 • Acces la depozite de înmagazinare
  dreptul unui producător, furnizor, transportator, consumator eligibil şi/sau al persoanelor juridice străine beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele
 • Acces la sistemul de transport
  dreptul unui producător, distribuitor, operator de înmagazinare, furnizor, consumator şi/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport
 • Acord tehnic
  acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.
 • Agent economic din sectorul gazelor naturale
  persoană juridică care desfăşoară cel puţin una dintre următoarele activităţi: producţie, transport, distribuţie, furnizare sau depozitare de gaze naturale, precum şi activităţi de proiectare şi execuţie, aferente acestora
 • Aparat de utilizare
  sistemul complex destinat să consume gaze naturale (combustibil sau materie primă), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare, parte componentă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE
  instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, independentă din punct de vedere decizional, care elaborează, aplică şi monitorizează respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă, siguranţă, concurenţă, transparenţă, tratament nediscriminatoriu al participanţilor la piaţa gazelor naturale şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului.
 • Autorizaţie
  actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane fizice/juridice.
 • Aviz tehnic
  documentul necesar obţinerii unei autorizaţii, emis de către operatorul de sistem în urma analizei unei documentaţii de proiectare, care atestă respectarea condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice şi de legislaţia în vigoare.
 • Beneficiar
  persoana juridică, română sau straină, titulară a licenţei de furnizare a gazelor naturale sau care are calitatea de consumator eligibil
 • Branşament
  conducta de legătura, prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distribuţie/SNT până la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv staţia sau postul de reglare.
 • Bunuri proprietate a terţilor
  obiective componente ale Sistemului naţional de transport sau ale sistemelor de distribuţie, puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licenţiaţi pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acest.
 • Cantitate orară/zilnică/lunară contractată
  cantitatea de gaze naturale stabilită prin prezentul contract, exprimată în mc, cu referire la fiecare oră/zi/lună calendaristică cuprinsă în perioada valabilităţii contractului.
 • Capacitate disponibilă
  capacitatea utilizabilă de transport, de distribuţie sau a depozitului de înmagazinare, determinată în condiţiile reglementărilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispoziţie utilizatorilor sau consumatorilor.
 • Capacitate rezervată
  capacitatea pe care distribuitorul se obligă să o ţină la dispoziţia beneficiarului, în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilită în funcţie de cantitatea maximă solicitată de beneficiar şi acceptată de distribuitor pentru a fi vehiculată prin sistemul de distribuţie într-o oră; este exprimată în mc/oră.
 • Cartelă-client
  suport material prin care se realizează transferul informaţiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator şi invers.
 • Caz fortuit
  eveniment viitor, relativ imprevizibil şi insurmontabil, care atrage după sine reconsiderarea obligaţiilor contractuale ale părţii în cauză.
 • Clasa de exactitate
  clasa de mijloace de măsurare care satisfac anumite condiţii metrologice, destinate să menţină erorile în limite specificate (definiţie conform SR 13251/1996).
 • Cod
  colecţie de reglementări cu caracter tehnic şi comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul gazelor naturale.
 • Conductă de alimentare din amonte
  conductă, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare până la sistemul de transport/distribuţie.
 • Conductă de interconectare
  conductă de transport care traversează o frontieră dintre state pentru unicul scop al conectării sistemelor de transport naţionale ale acestor state.
 • Conductă magistrală
  conductă care funcţionează în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte, punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori şi, respectiv, tranzitul între punctele de intrare şi punctele de ieşire în/din ţară.
 • Conductă magistrală dedicată
  conductă magistrală, incluzând instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale.
 • Consum fraudulos
  consum bazat pe înşelăciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu.
 • Consumator
  persoana fizică sau juridică ce cumpără gaze naturale pentru consumul propriu.
 • Consumator eligibil
  consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta lege.
 • Consumator casnic
  consumatorul care achiziţionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu.
 • Consumator noncasnic
  consumatorul care achiziţionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.
 • Consumator industrial
  consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie.
 • Alţi consumatori industriali
  consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică sau pentru producerea de energie electrică şi/sau termică.
 • Consumator comercial
  consumatorul care utilizează gazele naturale în sectorul comercial – restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare.
 • Alţi consumatori noncasnici
  consumatori noncasnici, alţii decât consumatorii industriali şi comerciali – persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, instituţii publice – unităţi din domeniile învăţământ, sănătate, cultură, apărare natională, ordine publică, asistenţă socială, administraţie publică, culte şi altele asemenea.
 • Contor de măsurare
  aparat destinat să măsoare volumele de gaze naturale consumate şi care îndeplinesc cerinţele impuse de legislaţia metrologică în vigoare.
 • Credit
  cantităţile de gaze naturale plătite în avans, încarcate pe cartela-client.
 • Credit de urgenţă
  procent din ultimul credit încărcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale de la consumarea ultimului credit şi până la încărcarea noului credit, în situaţii precum: sărbători legale, zile nelucrătoare şi altele asemenea.
 • Debit maxim
  volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat – contor, regulator, instalaţie de utilizare, arzător şi altele asemenea – la presiunea de lucru maximă indicată de producător.
 • Debit maxim instalat
  suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare.
 • Debit nominalizat
  debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator casnic în baza cererii acestuia, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare.
 • Depozit de înmagazinare subterană
  spaţiul din scoarţa terestră având calităţi naturale sau dobândite ca urmare a unor operaţiuni petroliere sau activităţi miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea şi extragerea unor volume de gaze naturale.
 • Dispecerizare
  activitatea specifică de corelare şi echilibrare permanentă şi operativă, la nivelul sistemelor, a cantităţilor de gaze naturale intrate şi, respectiv, ieşite, la parametrii rezultaţi din obligaţiile de livrare, precum şi luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamităţi naturale, avarii majore şi altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice.
 • Distribuţia gazelor naturale
  activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv.
 • Forţă majoră
  împrejurare externă cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi imprevizibilă. Forţă majoră exonerează de răspundere partea care o invoca, sub condiţia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să-si îndeplinească obligaţiile ce- i revin conform contractului sau legii. Cazurile de forţă majoră includ, fără a se limita la acestea, actele de razboi, rebeliunile, tulburările civile, asediile, starea de urgenţă, calamităţile naturale, alunecările de teren, accidentele grave în sistemul de distribuţie.
 • Furnizarea gazelor naturale
  activitatea comercială de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, desfăşurată de o persoană juridică, în baza licenţei de furnizare, în condiţiile prezentei legi.
 • Furnizor
  persoană juridică titulară a licenţei de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare.
 • Gaze naturale
  persoană juridică titulară a licenţei de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare.
 • Gaz natural lichefiat (GNL)
  gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă şi stocat în recipiente speciale.
 • Gaz petrolier lichefiat (GPL)
  amestecul de hidrocarburi cu conţinut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena şi propilena sau unul dintre izomerii lor izolaţi.
 • Instalaţie de utilizare
  ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie.
 • Istoric de consum
  consum de gaze naturale exprimat în unităţi de volum – mc, realizat într-o anumită perioadă evidenţiată în baza de date a operatorului de distribuţie.
 • Înmagazinarea gazelor naturale
  ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele subterane şi pentru injecţia, depozitarea şi extracţia din aceste capacităţi a unor cantităţi determinate de gaze naturale.
 • Întreprindere integrată pe verticală
  întreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale care îndeplineşte cel puţin una dintre activităţile reglementate de transport, distribuţie, GNL sau depozitare şi cel puţin una dintre activităţile de producţie ori de furnizare a gazelor naturale.
 • Întreprindere integrată pe orizontală
  întreprindere din sectorul gazelor naturale care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producţie, transport, distribuţie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum şi o activitate din afara sectorului gazelor naturale.
 • Licenţă
  actul administrativ individual emis de ANRE, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activităţile de furnizare, înmagazinare, transport, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale.
 • Licenţă provizorie
  actul administrativ individual emis de ANRE, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitaţie publică în vederea obţinerii concesiunii serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale.
 • Loc de consum
  amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui consumator, unde se consumă gazele naturale furnizate şi unde măsurarea se face prin intermediul unui sistem de măsurare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum.
 • Magistrală directă
  conductă de gaze naturale complementară sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator eligibil direct din conductele din amonte sau din punctele de import.
 • Metru cub de gaze naturale
  cantitatea de gaze naturale care ocupa volumul unui cub cu latura de 1 metru, în condiţii standard, la temperatura de 15 grade C şi presiunea de 1,01325 bar.
 • Operator de distribuţie (distribuitor)
  persoană juridică titulară a licenţei de distribuţie, în condiţiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate.
 • Operator de transport (transportator)
  persoană juridică titulară a licenţei de transport, în condiţiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.
 • Post de reglare-măsurare
  ansamblul de aparate, armături şi accesorii, amplasat într-o firidă, cabină sau direct pe agregate tehnologice, prin care se face reducerea-reglarea presiunii, precum şi măsurarea debitelor de gaze măsurate.
 • Presiune de avarie
  presiunea minimă necesară pentru menţinerea în funcţiune a agregatelor care conditionează securitatea instalaţiilor şi a personalului.
 • Presiune minimă tehnologică
  presiunea minimă necesară, în regim de limitare la consumator, destinată menţinerii în funcţiune, în condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente si instalaţii impuse tehnologic pentru a evita pierderi de producţie nerecuperabile.
 • Preţ reglementat
  preţul la care este realizată furnizarea către consumator, în baza unui contract-cadru, în condiţiile stabilite de ANRE.
 • Putere calorifică superioară
  puterea calorifică a gazelor naturale furnizate în intervalul perioadei de facturare diferă în funcţie de zona de calitate şi se poate modifica lunar, în funcţie de calitatea gazelor naturale.
 • Racord
  conducta de legătură între o ramură principală (conductă din amonte, conductă de transport, conductă de distribuţie a gazelor naturale) şi o staţie de măsurare sau o staţie de reglare, măsurare, predare a gazelor naturale, care alimentează un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori.
 • Reţea de transport şi/sau de distribuţie
  ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice.
 • Rezervare de capacitate
  menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate.
 • Robinet de branşament
  robinet montat la capătul branşamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator.
 • Sectorul gazelor naturale
  ansamblul instalaţiilor şi activităţilor desfăşurate de agenţii economici pentru producţia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, precum şi instalaţiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi.
 • Securitatea şi continuitatea alimentării
  totalitatea măsurilor luate de către operatorii licenţiaţi în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor şi al asigurării livrărilor către clienţi în condiţii de siguranţă.
 • Servicii auxiliare
  ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operatorul de transport/operatorul de distribuţie/operatorul de înmagazinare pentru şi în legătură cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distribuţie, după caz, dispecerizarea cantităţilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces.
 • Siguranţă
  asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale la parametri optimi de funcţionare şi securitatea tehnică a obiectivelor.
 • Sistem de distribuţie
  reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare.
 • Sistemul naţional de transport (SNT)
  reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi către beneficiarii din terţe ţări.
 • Staţia de reglare-măsurare
  ansamblul instalaţiilor de reducere şi reglare a presiunii, măsurarea debitului, filtrare şi odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distribuţie şi care alimentează un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori.
 • Stocare în conductă
  stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor, dar excluzând instalaţiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care îşi realizează activităţile proprii.
 • Unbundling
  procesul de separare a activităţilor de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale.
 • Zonă de calitate
  calitatea gazelor naturale, respectiv conţinutul de energie al acestora, diferă în funcţie de sursa de provenienţă a gazelor naturale (câmpul de extracţie) şi este stabilită de ANRE pe zone de calitate/zone de puteri calorifice. Zona de calitate este înscrisă pe factura de gaze naturale. În România sunt stabilite 321 de zone de calitate.
 • Zonă de protecţie
  zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, stabilite prin norme tehnice.
 • Zonă de siguranţă
  zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.