Racordare

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al DISTRIGAZ VEST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1: Depuneţi CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII

Formularul  tip se poate obține:

 • La Biroul Relații Clienți(parter) din Oradea, str.P-ța 1 Decembrie nr.4-6;
 • Accesand site-ul www.distrigazvest.ro, sectiunea Utile-Racordare prin descarcarea formularului, completarea si semnarea acestuia;

Cererea completată și semnată, însoțită de documentele solicitate și dovada plații tarifului de analiză se pot depune:

 

Tariful de analiză al cererii de racordare este de 70 lei (plus TVA).

DE RETINUT:

Ghidul de completare a cererii de racordare inclusiv schița cu poziționarea branșamentului se pot consulta:

 • Vizualizând site-ul www.distrigazvest.rosecțiunea Utile-Racordare sau Utile-Formulare;
 • Direct la Centrul Relații Clienți -prin materialele informative

 

ATENȚIE :

Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă , Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu ați retransmis documentația corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.

 

Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare

Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociații de proprietari:

Mandat – în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor .

DE RETINUT:

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autenti

Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF din anul curent (nomenclator stradal) ,autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de  închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Asociaţie locatari/proprietari:

a) copia actului de constituire a asociaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) extras CF din anul curent (nomenclator stradal) și după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/ folosinţă a terenului pe care se constituie un sistem de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis.

 

Pasul 2: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare

 

Pasul 3: Operatorul vă transmite(dupa caz)

 

 • avizul tehnic de racordare;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract de racordare;
 • avizul tehnic de principiu;
 • studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;
 • oferta de contract de racordare;

 

Pasul 4: Încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei – contractul de racordare

şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.

Pasul 5: Achitaţi tariful de racordare la Operator

şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.

 

Pasul 6: După achitarea tarifului de racordare

Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;

 

Ghid de completare

Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)

 1. 1. CONSUM CASNIC

Suprafata imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat 

(mc/h)

Pana in 150 1 sau 2 MG  + 1 CT 5
Intre 150-200 1 sau 2 MG  + 1 CT 5
2 MG  + 2 CT 10
 

Intre 200-250

1 MG  + 1 CT 5
2 MG  + 1 CT 10
2 MG  + 2 CT
Intre 250-350 1 sau 2 MG  + 1 sau CT 10

Legenda:

MG –mașină de gatit

CT –centrală termică

GN – gaze naturale

 1. 2. CONSUM NONCASNIC – se vor solicita debitele specificate în fișele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

Informații utile privind racordarea:

Programul de lucru cu publicul
Ordinul ANRE nr. 32/2017 din 25 aprilie 2017
Ordin ANRE 165/05.09.2018 privind aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare
Liste tarife aferente procesului de racordare
Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție
Registru de evidență a cererilor de racordare
Registru de evidență a lucrărilor puse în funcțiune în cursul anului
Lista privind verificatorii atestați ANRE
Lista privind operatorii economici autorizați ANRE