Avand in vedere prevederile Legii 259/29.10.2021 pentru aprobarea OUG 118/04.10.2021 , precum si prevederile ordinului comun al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Energiei si Ministerului Finantelor  publicat in Monitorul Oficial 1143/27.11.2021, pentru sezonul rece 2021 – 2022 (Noiembrie 2021 – Martie 2022), clientilor casnici si noncasnici le este aplicabila schema de compensare pentru consumul de gaze naturale, astfel ca pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali:

 

  a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

  b) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

  c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

  d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

  e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

  f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

IMPORTANT!!!

 

Art.IV din Legea 259/2021

(1) Pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, depun o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale.

(2) În situaţia în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.

(3) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) - c) din OUG 118/2021 astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare. In vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) -c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de intreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în Anexa-1.9

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.